WntResearch genomför en företrädesemission

Teckningsperiod 15 - 29 januari 2024

Teckna här
Emissionen riktar sig både till nya och befintliga investerare

Cirka 90 procent av alla cancerrelaterade dödsfall beror på metastaser

WntResearchs mission är att motverka den metastatiska processen genom att utveckla och tillhandahålla nya cancerterapier.
Trots allt mer effektiva behandlingar sprider sig cancern ofta vidare i kroppen

Om WntResearch

Om bolaget
WntResearch utvecklar ett nytt läkemedel för att förbättra canceröverlevnad utan allvarliga biverkningar.

Bolagets forskning är fokuserar på det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen.

WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår.

Den kommersiella potentialen är enorm - bolaget uppskattar att försäljningen av Foxy-5 skulle kunna överstiga fem miljarder kronor per år enbart baserat på användningen vid tjocktarmscancer, stadium III.

Se mindre

Om produkten
Foxy-5 har en unik verkningsmekanism och har uppvisat en god säkerhetsprofil med få biverkningar.

WntResearch har framgångsrikt genererat både prekliniska och kliniska data som pekar på att Foxy-5 har potential att utvecklas till en helt ny typ av cancerbehandling utan allvarliga biverkningar.

Positiva ad hoc-observationer, som indikerar att korttidsbehandling under tre veckor med Foxy-5 ger en minskad utbredning av cancern, utgör det hittills största framsteget i WntResearch historia och öppnar nya möjligheter för den fortsatta utvecklingen av Foxy-5.

Foxy-5 utvärderas för närvarande i en pågående klinisk fas 2-studie som genomförs i Spanien och Ungern.

Se mindre

Om marknaden
Var tredje människa i Sverige kommer under sin livstid att drabbas av cancer.
Tjocktarmscancer är den fjärde vanligaste cancerformen i världen. Foxy-5 riktar sig främst till de patienter vars cancertumörer vid diagnostillfället befinner sig i stadium III.  På de största läkemedelsmarknaderna (USA, Kanada, Europa, UK och Japan) handlar det om 140 000 patienter per år. WntResearchs marknadsanalyser pekar på att Foxy-5 har potential att nå en marknadsandel om nära 40 procent, vilket skulle motsvara en årlig försäljning över fem miljarder kronor. Foxy-5 har potential att utvärderas i ytterligare patientgrupper inom tjocktarmscancer, inklusive patienter med metastaser, och andra cancerindikationer som prostatacancer och bröstcancer där Foxy-5 i prekliniska studier har visat mycket lovande resultat för att förhindra metastaser.

Se mindre

Tidslinje

Aug 2022

Tumörhämmande effekt avläses

Ad-hoc observationer i den kliniska fas 2-studien NeoFox indikerar att Foxy-5 har en tumörhämmande effekt redan innan operation. Observationerna gjorde att studien pausades till dess att studiedesignen reviderades.
Juli 2023

Ny studiedesign godkänns

Den nya studiedesignen godkänns av både läkemedelsmyndigheten och centrala etikprövningskommittén i Spanien, där majoriteten av de deltagande klinikerna finns.
Okt 2023

Patientrekrytering till studien återupptagen

Den första patienten till den första kohorten i den dosfinnande delen rekryterades vid ett prövningscenter i Barcelona, Spanien och patienten tillhör cohort 1 och behandlas med en högre dos.
Dec 2023

Fortsätter till andra dosgruppen i NeoFox

Säkerhetsutvärderingen från den första kohorten i den dosfinnande delen av proof of concept-studien NeoFox stöder fortsatt utvärdering av läkemedelskandidaten Foxy-5 i ytterligare en högre dos. Efter att den lämpligaste dosen har definierats till våren, kommer cirka 80 patienter med tjocktarmscancer att rekryteras till studien.
Jan 2024

Företrädesemission för ny studieplan

Kapitaltillskottet ska finansiera fas 2-studien NeoFox med slutresultat år 2025. Finansieringen används även för regulatoriskt arbete, utvärdering av nya cancerbehandlingar och fördjupade dialoger med kommersiella partners och intressenter.
Våren 2024

Optimal dos beslutas

Den mest optimala dosen väljs för fortsättningen av NeoFox studien och cirka 80 patienter med tjocktarmscancer kommer att rekryteras till studien.
2024/2025

Effektanalys efter 20 behandlade patienter

En initial effektanalys planeras baserat på data från 20 patienter med aktiv behandling och 20 patienter i kontrollgruppen. Kapitaltillskottet ska ta bolaget till den initiala analysen av data, där en första utvärdering görs av effekten efter att 20 patienter behandlats med Foxy-5. Beroende på utfallet av hela emissionen inklusive optionsprogrammen, så kan den till och med ta WntResearch hela vägen till studiens slut.
Aug 2022
Tumörhämmande effekt avläses
Juli 2023
Ny studiedesign godkänns
Okt 2023
Patientrekrytering till studien återupptagen
Dec 2023
Fortsätter till andra dosgruppen i NeoFox
Jan 2024
Företrädesemission för ny studieplan
Våren 2024
Optimal dos beslutas
2024/2025
Effektanalys efter 20 behandlade patienter

Foxy-5

1.1 miljoner
Nya årliga fall av tjocktarmscancer
53 000 patienter
WntResearchs estimerade marknadsandel av den totala marknaden på 140 000 patienter
7 marknader
Potentiella marknader; Nordamerika, EU (inkl. UK) och Japan
Mer än 500 miljoner USD
Estimerat försäljningsvärde
Leukemi (AML)
Bröstcancer
Sköldkörtelcancer
Levercancer
Prostatacancer
Lymfom
Äggstockscancer
Ändtarmscancer

På lång sikt

Det finns även planer att utvärdera dess effekt i andra cancerformer som prostata- och bröstcancer, där Foxy-5 har visat lovande resultat i tidigare studier genom att förebygga och sakta ner spridning av cancern.

Erbjudandet

WntResearch genomför en företrädesemission på Spotlight Stock Market.

1 aktie ger rätt att teckna 1 uniträtt
2 uniträtter berättigar till teckning av 1 unit

1 unit består av:
*Styrelsens beslut om kapitaliseringen är föremål för godkännande av en extra bolagsstämma som är planerad att hållas den 16 mars 2023
  1. 4 aktier
  2. 1 teckningsoption serie TO 7, teckningsperiod 4 - 18 november 2024
  3. 1 teckningsoption serie TO 8, teckningsperiod 2 -16 april 2025
Om du inte har aktier i WntResearch sedan innan: Under teckningsperioden kan också anmälan om teckning av units göras utan stöd av uniträtter. Teckningskursen uppgår till 0,28 SEK per unit.
Teckningsperiod
15 jan - 29 jan 2024
Teckningskurs
0.28 SEK/unit
Emissionsvolym
56 MSEK
Viktiga datum
Teckningsperiod
15 jan - 29 jan 2024
Teckningskurs
0.28 SEK/unit
Emissionsvolym
56 MSEK

VD:n har ordet

WntResearch har flera viktiga milstolpar att se fram emot från den återstartade proof of concept-studien NeoFox, vars nya studiedesign ger tydliga tids- och kostnadsbesparingar.

Läs mer

I oktober 2023 inleddes inklusionen av patienter till den omdesignade proof of concept-studien NeoFox, vars syfte är att dokumentera effekterna av korttidsbehandling med Foxy-5 på lokal tumörutbredning och spridning till närliggande lymfkärl, något som i sin tur bedöms minska risken för återfall och fjärrmetastaser. Den första patienten i den återstartade studien rekryterades vid ett prövningscenter i Barcelona, Spanien – en viktig milstolpe i den fortsatta utvecklingen av vår läkemedelskandidat.

Tack vare den positiva säkerhetsprofilen för Foxy-5 har vi möjlighet att utvärdera högre doser av läkemedelssubstansen än vad som tidigare använts för att därefter definiera en optimal dos som ska användas i behandlingen av resterande 80 patienter.

NeoFox drivs som en öppen studie som genererar data successivt under studiens gång. Bolaget har beslutat att göra en första utvärdering av behandlingseffekten när vi uppnått en relevant datavolym, i detta fall efter att 20 patienter inkluderats och genomgått behandling i Foxy-5-gruppen respektive 20 patienter i kontrollgruppen. Avsikten med denna initiala analys är att utvärdera effekten av Foxy-5 och samtidigt bedöma om det planerade antalet om totalt 80 patienter är tillräckligt stort för att studien i sin helhet ska kunna påvisa den önskade effekten.
Vi har inför återstarten av studien säkrat upp kvaliteten på dataavläsningen genom att teckna avtal med Collective Minds Radiology, ett healthtech-bolag som centraliserar bilddiagnostiken. Genom samarbetet ökas precisionen vid utvärderingen av behandlingseffekten i studien och resultaten blir mer tillförlitliga.

Nu är vi ordentligt rustade för att se den fulla potentialen av vår läkemedelskandidat Foxy-5.
Pernilla Sandwall, CEO
Pernilla Sandwall
‍CEO WntResearch

Styrelse

Christer Nordstedt
Styrelsens ordförande
Styrelseledamot sedan 2022 med läkar- och doktorutbildning från Karolinska Institutet och över 20 års erfarenhet som forskningsledare i internationella läkemedelsföretag, inklusive ansvar för stora organisationer.
Tommy Andersson
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2008, professor i experimentell patologi vid Lunds universitet och en av grundarna av WntResearch. Andersson har patent på tre patentfamiljer som utgör basen för bolagets verksamhet.
Gudrun Anstrén
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2018, med över 35 års erfarenhet inom läkemedelsutveckling och har lett flera globala projekt från preklinik till fas III inom olika sjukdomsområden.
Mats Lindskog
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2023, med en civilingenjörsexamen i kemiteknik och fil dr bioteknik inom antikropps-baserad proteomik. Erfarenhet inkluderar forskning kring cancergener samt ledande befattningar inom olika läkemedelsföretag.
Janna Sand-Dejmek
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2020. Läkare med specialistutbildning som doktorerat inom experimentell patologi. Har över åtta års erfarenhet inom läkemedelsindustrin inriktad på onkologi.
Peter Ström
Styrelseledamot
Styrelseledamot sedan 2015. Har sedan tidigare internationell erfarenhet från ledande befattningar inom företag som KabiVitrum, KabiPharmacia och IMS Health samt är för närvarande aktiv i flera styrelser.

Ledning

Pernilla Sandwall
CEO
Sandwall har varit VD för WntResearch sedan 2022 och har gedigen erfarenhet inom läkemedels- och affärsutveckling. Tidigare COO på InDex Pharmaceuticals och med över 20 års forskning på Merck & Co. Inc. (MSD).
Klaus Christensen
CCO
Christensen har över 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, med inriktning på kommersiell strategi, affärsutveckling och ledarskap för bland annat AstraZeneca och LEO Pharma.
Dennis Henriksen
CTO
Med över 20 års erfarenhet inom små och medelstora bioteknikföretag har Henriksen haft ledande roller på bolag som BioNebraska och Sanos Biosciences, och besitter bred expertis inom cGMP-processer.
Kicki Johansson
COO
Med konsulterfarenhet inom bioteknik och ledande roller på AstraZeneca och Vicore Pharma, har Johansson direktlett utvecklingen av närmare 50 potentiella läkemedel från preklinisk fas till slutet av fas 2.
Anders Tidfors
CFO
I botten utbildad civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Tidfors har sedan dess haft flertal nationella och internationella CFO-uppdrag, samt ledande finansiella roller.

FAQ

Länkar

Jag vill teckna units utan stöd av uniträtter

Jag vill teckna units med stöd av uniträtter

Teckningsperioden är avslutad

Done!

Now you can clone this project and reuse the form.
Clone
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Genom att klicka på 'Godkänn' samtycker du till lagring av kakor på din enhet för att förbättra webbplatsens navigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till i våra marknadsföringsinsatser.